Aktualności

Roz­sy­ła­jąc "ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko" - czyli tzw. "OSę" - wła­dze klubu PO po­in­stru­owa­ły swo­ich po­li­ty­ków, jak mają się wy­po­wia­dać o moż­li­wej de­ba­cie Do­nald Tusk - Ja­ro­sław Ka­czyń­ski, pro­gra­mie PiS oraz udzia­le pre­mie­ra w po­grze­bie córki Bar­tło­mie­ja Bonka.  Do­tar­li­śmy do we­wnętrz­nej, nie­upu­blicz­nia­nej in­struk­cji PO.

Czytaj więcej...

Zamieszczone wczoraj u nas Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego jest dobitnym świadectwem, że najważniejsze ciało w Małopolsce zupełnie sobie nie radzi z rządzeniem.  Odbyłem dziś kilka rozmów z byłymi i aktualnymi pracownikami tego szpitala. Wszyscy są przerażeni, co ?niestety ? najbardziej odbije się na pacjentach.

Czytaj więcej...

Wczorajsza sekwencja wydarzeń wokół informacji o zamiarach prywatyzacji i wprowadzenia na giełdę szpitala im. L Rydygiera jest nie tylko pouczająca ale też zmusza do bardzo zasadniczych refleksji i wniosków PT Wyborców w stosunku do władzy. Rano ? mamy informację w lokalnym Dzienniku Polskim  o tym zamiarze.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Małopolskiego oświadcza, iż informacje o planowanej prywatyzacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z o.o., zawarte w artykule pt. ? Akcje Rydygiera na sprzedaż?, opublikowanym w dniu 13 lutego br. na łamach Dziennika Polskiego, są nieprawdziwe i nie odzwierciedlają stanowiska organu właścicielskiego, jakim dla wymienionej placówki medycznej jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

Warto przypomnieć informację z połowy czerwca 2010 roku. Pan, wówczas jeszcze nie Prezydent pozwał Jarosława Kaczyńskiego o rozpowszechnianie informacji jakoby PO dążyła do prywatyzacji służby zdrowia. Jawne kłamstwo ? jak Sąd zdecydował powołując się na interpretacje dosłowne sformułowań, a nierzeczywistych deklaracji.
Proces odbywał się w trybie wyborczym.

Czytaj więcej...

O dokonaniach i planach na przyszłość z burmistrzem Nowego Wiśnicza mgr inż.  Stanisławem Gaworczykiem rozmawia Edward Brożek.


Zamierzenia na przyszłość w kontekście jesiennych wyborów samorządowych?

Czytaj więcej...

Mijają dwa miesiące od naszej konwencji założycielskiej. W tym czasie wykonaliśmy niezwykle dużo pracy: powołaliśmy pełnomocników w 70% powiatów w Polsce i napisaliśmy program europejski. Przygotowujemy się do wyborów do Parlamentu Europejskiego: będzie to dla nas pierwszy poważny test wyborczy.

Czytaj więcej...