Notice: Undefined offset: 69 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 69 in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/krakgi/domains/krakowska.biz/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Propozycje zaostrzenia zasad, na jakich funkcjonują niepubliczne młodzieżowe domy kultury to efekt kontroli, którą przeprowadziło Małopolskie Kuratorium Oświaty na prośbę Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.W związku z sygnałami o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu niepublicznych młodzieżowych domów kultury Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w dniu 3 marca 2015 roku zwrócił się do Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówkach wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Na terenie Krakowa w 2015 roku działa 8 niepublicznych młodzieżowych domów kultury. W dniu 22 kwietnia br. Małopolski Kurator Oświaty poinformował Prezydenta Krakowa wynikach przeprowadzonej na jego prośbę kontroli.
Z ośmiu niepublicznych MDK – ów tylko jeden funkcjonuje prawidłowo, a w drugim stwierdzono jedynie drobne uchybienia. Kontrole doraźne przeprowadzone w placówkach wykazały szereg nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu:
• prowadzenie zajęć poza miejscem wskazanym we wpisie do ewidencji placówek niepublicznych (zajęcia odbywały się głównie w szkołach i przedszkolach, a także w lokalizacjach poza granicami administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, jak np. Posądza, gmina Koniusza, Wieliczka);
• prowadzenie zajęć przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji,
• korzystanie z usług firm zewnętrznych przy prowadzeniu zajęć dla dzieci,
• brak lub nieprawidłowości w dokumentacji placówek (w jednej z placówek dzienniki zajęć były uzupełnione już do końca roku)
• prowadzenie zajęć, których treść i charakter wynika wprost ze statutowej działalności szkół
• prowadzenie działalności niezgodnej ze statutem oraz nieprawidłowości w statutach niepublicznych młodzieżowych domów kultury.

Kontrola wykazała, że zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach należących do samorządowych szkół i przedszkoli, a czas ich odbywania się sugeruje, że niejednokrotnie trwają one w godzinach zajęć dydaktycznych. Użyczanie pomieszczeń niepublicznym MDK – om prowadzone jest przez dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych nieodpłatnie. Praktyką jest, że samorządowe placówki oświatowe i opiekuńcze mogą nieodpłatnie użyczać swoich pomieszczeń tylko gabinetom lekarskim oraz związkom harcerskim. W związku z powyższym Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zamierza zlecić kontrolę w tychże szkołach i przedszkolach.
Gmina Miejska Kraków działając na podstawie uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (Dz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 608 poz. 4548 z późn. zm.) przekazuje niepublicznym młodzieżowym domom kultury dotację na każdego uczestnika zajęć w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przypadających na uczestnika zajęć w samorządowych młodzieżowych domach kultury. Miesięczna stawka dotacji na jednego uczestnika zajęć w 2013 r. wynosiła 55,18 zł, w 2014 r. – 59,79 zł, a w 2015 r. wynosi 61,23 zł. W roku 2013 Miasto przekazało dwóm placówkom tego typu, wpisanym do Ewidencji łączną kwotę 1 539 668 zł. W 2014 roku wydatki wyniosły 3 137 022,38 zł (5 placówek), a w roku bieżącym w pierwszych trzech miesiącach – 1 564 343, 11 zł (8 placówek).
W związku z wynikami kontroli Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydent Miasta Krakowa przygotuje i przekaże pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały zmniejszającej miesięczną stawkę dotacji przypadającą na jednego uczestnika zajęć organizowanych przez niepubliczne młodzieżowe domy kultury działające na terenie Krakowa do poziomu 10 – 12 zł. Jest to kwota, jaka jest przekazywana z budżetu państwa na zajęcia dodatkowe dla uczniów. W uchwale będą również zawarte propozycje zaostrzenia zasad, na jakich niepubliczne młodzieżowe domy kultury mogą starać się o dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Kraków (m.in. prowadzenie zajęć odbywających się regularnie co najmniej dwa razy w tygodniu, w siedzibie niesamorządowego domu kultury, a nie na terenie innych szkół i placówek samorządowych i niesamorządowych, prowadzenie zajęć dla uczniów, z wyłączeniem dzieci w wieku przedszkolnym, które dostają już dotację na zajęcia dodatkowe w wysokości 30 zł miesięcznie).
Zbigniew Krzysztyniak
Dyrektor Biura Prasowego

Pin It