ORGANIZATOR KONKURSU: KOŁO PTTK NR 52 „KRZESZOWIACY”  ODDZIAŁ KRAKOWSKI Regulamin XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych „ Szlakiem Legend Polskich”.

Cele i założenia programowe:
-Poznanie historii i tradycji kultury polskiej.
-Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych.
-Terapia przez sztukę, jako jedna z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci i młodzieży specjalnej troski.

-  Zachęcenie do zdrowego trybu życia.
Zasady uczestnictwa
-Konkurs opracowany został z myślą o dzieciach i młodzieży specjalnej troski.
-Technika wykonania prac: malarstwo, grafika , rysunek.
-Rozmiar : maximum A4( 210 x 297 ).
-Prace o większych rozmiarach nie będą kwalifikowane do nagród  i wyróżnień.
-Każdą pracę należy na odwrocie opisać:
- imię ,nazwisko, rok urodzenia, adres autora, nr telefonu  autora lub opiekuna.
- rodzaj niepełnosprawności,
- tytuł, technika,  rok wykonania pracy, adres placówki.
-Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.
Jury:
Organizatorzy powołają jury pod przewodnictwem  artysty – malarza Jana Stopczyńskiego i Mieczysława Święcickiego.
Nagrody:
-Przewidujemy 3 nagrody, oraz 10 wyróżnień, mogą być dodatkowe nagrody specjalne.
-Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, a autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę konkursową otrzymają pamiątkowe Świadectwo udziału.
Czas trwania:
-Prace prosimy przesyłać na adres:
Koło PTTK nr 52 „ Krzeszowiacy” Oddział Krakowski,
31 – 029 Kraków ul. Zyblikiewicza 2B do dnia 10 kwietnia 2015r.
-Obrady Jury do 08 maja 2015 r.
-Laureaci prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni  na wernisaż.
-Nagrody nie odebrane w dniu wernisażu przechodzą na kolejną edycję konkursu.
Postanowienia końcowe:
-Przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora- koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”, mogą być eksponowane na wystawach, wykorzystane do publikacji i przeróbek poligraficzno -komputerowych, sprzedawane na aukcjach, ofiarowane w formie upominków.
-Autorzy prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na  wykorzystanie i przetwarzanie własnych danych przez organizatora konkursu- Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.,Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.
-Uczestnicy przesyłając prace na konkurs w pełni zgadzają się z regulaminem imprezy.

Pin It