Regulamin XI konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych :
        ? Chronimy przyrodę ojczystą?.

Cele i założenia programowe:
 - Poznanie najpiękniejszych zakątków Polski,
 - Integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ze
   społeczeństwem poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych,
 - Terapia przez sztukę, jako jedna z ważnych form rehabilitacji
   i uspołecznienia dzieci i młodzieży specjalnej troski,
 - Zachęcenie do zdrowego trybu życia.
Zasady uczestnictwa:
 - Konkurs opracowany z myślą o dzieciach i młodzieży specjalnej troski,
 - Technika wykonania prac: malarstwo, grafika , rysunek,
 - Rozmiar: maksimum A-4 ( 210 X 297 ),
 - Prace o większych formatach nie będą kwalifikowane do nagród
   i wyróżnień,
Każdą pracę należy na odwrocie opisać:
-imię i nazwisko, rok urodzenia, adres autora, nr telefonu
          autora lub opiekuna,
        -rodzaj niepełnosprawności,
       -tytuł, technika, rok wykonania pracy adres placówki.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
Jury:
Organizatorzy powołają jury pod przewodnictwem artysty ? malarza.
Nagrody:
Przewidujemy:3 nagrody oraz 10 wyróżnień,mogą być dodatkowe
nagrody specjalne,
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy
a autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę konkursową
otrzymają pamiątkowe świadectwa udziału.
Czas trwania:
Przysyłanie prac na adres:
? Krzeszowiacy? Oddział krakowski PTTK 31 ? 029 Kraków
ul. Zyblikiewicza 2b do dnia 15 04 2013 r.
Obrady jury do dnia ? 13 05 2013
wernisaż : czerwiec 2013 r.

Postanowienia końcowe:
Przesyłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora
Koła PTTK nr 52 ?Krzeszowiacy? Oddział Krakowski
i mogą być eksponowane na wystawach, wykorzystywane do
publikacji i przeróbek poligraficzno ? komputerowych,
sprzedane na aukcjach dobroczynnych, ofiarowane
w formie upominków,
Autorzy prac biorących w konkursie wyrażają zgodę
na wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych
przez organizatora konkursu ? Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133,poz833 z póżn. Zm
Uczestnicy przesyłając prace na konkurs w pełni zgadzają
się z regulaminem imprezy,
Laureaci prac nagrodzonych oraz wyróżnionych zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na wernisaż,
Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu przechodzą na kolejną edycję konkursu plastycznego.

Pin It