Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Izby Dyscyplinarnej zmotywował mnie aby na nowo przeanalizować to co się dzieje w Polsce. Po ułożeniu oceny przeanalizowanych wydarzeń, które miały miejsce poczułem złość i gniew. A czemu? Ponieważ zostaliśmy, jako Naród ordynarnie oszukani przez komunistów, postkomunistów i im sprzyjających ludzi pokroju Wałęsy. Tak moi drodzy, wszyscy (poza komunistami, postkomunistami, ludźmi im sprzyjającymi pokroju Wałęsy) zostaliśmy ordynarnie oszukani.

Na czym polega oszustwo? Na tym, że wmówiono nam, że staliśmy się wolnym, demokratycznym Narodem, a miarą nowego porządku i praw jest uchwalona w czasie "wolności" Konstytucja z 1997r..

To jednak nieprawda, wielkie kłamstwo i oszustwo. Żeby zrozumieć na czym to oszustwo polega trzeba przeanalizować Konstytucję ale nie z 1997r. ale z 22 lipca 1952r. ze zmianami!! Tak, tą "stalinowską konstytucję"!!

 1. Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny został powołany zmianą "stalinowskiej konstytucji" 26 marca 1982r.. Poniżej skan ustawy zmieniającej. 

Powyższy stan prawny obowiązywał do "uchylenia" "stalinowskiej konstytucji" czyli do wejścia w życie Konstytucji 1997r.

Ale czy na pewno, stan prawny się zmienił? Moim zdaniem nie - i to jest PIERWSZE OSZUSTWO!!

Poniżej zamieszczam stan prawny Trybunału wg dziś "obowiązującej" Konstytucji z 1997r. (przytoczony teks jest dość długi, ale pozwoli zauważyć to o czym piszę)

"Trybunał Konstytucyjny

Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. 

Art. 189. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
 2. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów. 
 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. 
 4. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów.

Art. 191. 1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2, 

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, 

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

Art. 192. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 193. Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. 

Art. 194. 1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. 

 1. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Art. 195. 1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. 

 1. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. 
 2. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 

sędziów.

Art. 196. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 

Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa."

Zauważyliście oszustwo? Generalnie obydwie konstytucje w zakresie działania są sobie zbieżne, zakresy pół działań się pokrywają. Obowiązująca jest dokładniejsza w zakresie Podmiotów mogących zwrócić się o badanie zgodności ustaw. Ale jest jedna fundamentalna różnica: "stalinowska konstytucja" nie wskazuje SKŁADU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, natomiast obecnie "obowiązująca" mówi "TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY SKŁADA SIĘ Z 15 SĘDZIÓW". Moje pytanie, skąd wzięto składy Trybunału 3, 5, 7 osobowe? Z którą konstytucją jest to zgodne? To "stalinowska konstytucja" nie wskazywała z ilu sędziów składa się Trybunał, więc można było przyjmować różne składy z różną ilością sędziów. Konstytucja z 1997r. jasno wskazała, że Trybunał składa się z 15 sędziów!! Należy przyjąć tezę, że wszystkie "wyroki Trybunału Konstytucyjnego" w innym składzie są niezgodne z Konstytucją z 1997, ponieważ jest nie zgodna ilość sędziów ale są zgodne ze "stalinowską konstytucją"!!

 1. Wymiar sprawiedliwości

Często zadajemy sobie pytanie, czemu żaden bandyta komunistyczny nie został sprawiedliwie osądzony, czemu procesy Jaruzelskiego, Kiszczaka i innych komunistów niewolących Naród trwały tyle lat i okazały się porażką Narodu? Wymiar sprawiedliwości - OSZUSTWO DRUGIE.

Pytanie zasadnicze, kto ma osądzić sędziego łamiącego konstytucję i ustawy?

Wg "stalinowskiej konstytucji" Trybunał Stanu był upoważniony do osądzenia osób sprawujące najwyższe stanowiska w państwie. Nie tworzyła zbioru zamkniętego tych stanowisk, czyli mogli podlegać jest przedstawiciele wszystkich władz w tym sędziowie również mogli podlegać Trybunałowi Stanu. A co mówi obecna Konstytucja o odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu? Tworzy zbiór zamknięty, który dotyczy tylko i wyłącznie władzy wykonawczej i ustawodawczej, nie obejmuje władzy sądowniczej. Teraz wiecie czemu tak to długo trwało? Ponieważ nikt nie może skazać sędziego za łamanie konstytucji i ustaw. Czy to jest równowaga władz na którą często powołują się obrońcy postkomunistycznego systemu wymiaru sprawiedliwości?

Ale jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości to nie wszystko - OSZUSTWO TRZECIE, czy w Polsce są sędziowie powołani zgodnie z "obowiązującą" Konstytucją?

Konstytucja z 1997r. mówi:

"Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Art. 186. 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 1. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: 

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. 

 1. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 
 2. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.
 3. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Czyli KRS składa się z: 4+15+4+2=25 osób.

"Stalinowska konstytucja" nie była tak dokładna. O Krajowej Radzie Sądownictwa był jeden wiersz, wskazujący że zakres działania, ustrój, postępowanie określa ustawa. Ustawę o KRS uchwalono w 1989r. w której wskazano: skład, liczbę członków, sposób wyboru.

"USTAWA z 20 grudnia 1989r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730435/U/D19890435Lj.pdf)

Art. 1 Tworzy się Krajową Radę Sądownictwa z siedzibą w Warszawie.

Art. 4 W skład Rady wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1), Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (2), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (3), dwóch sędziów Sądu Najwyższego (5), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (6), jedenastu sędziów sądów powszechnych (17), sędzia sądu wojskowego (18), czterech posłów (22), dwóch senatorów (24), osoba wskazana przez Prezydenta PRL (25) oraz Ministra Sprawiedliwości (26)."

czyli 26 osób. Należy wskazać, że to właśnie w tej ustawie z 1989r. wymyślono sposób wybierania członków KRS, której to zasady bronią w chwili obecnej SN i totalna opozycja. Sposób wyboru oparty był na zasadzie, że sejm i senat wybiera posłów i senatorów a sędziów wybierają zgromadzenia ogólne sędziów.

Ale do meritum, na czym polega OSZUSTWO TRZECIE, należy zadać dwa podstawowe pytania:

Czy "stalinowska konstytucja" została uchylona i nie obowiązuje? Brak jest takiej treści w Konstytucji z 1997r.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Czy została kiedykolwiek powołana zgodnie z Konstytucją z 1997r. Krajowa Rada Sądownicza? 

Po pierwsze, KRS wg ustawy z 1989r. nie jest organem, o którym mówi Konstytucja z 1997r., świadczy o tym fakt, że jest nie zgodna ilość członków "stalinowskiej" KRS ze wskazaną liczną członków w Konstytucji z 1997r.. Po drugie, członkami KRS mogą być sędziowie powołani zgodnie z Konstytucją z 1997r.. a żeby zostać powołanym na sędziego trzeba otrzymać wniosek KRS zgodnej z Konstytucją z 1997r..W związku z tym możemy założyć tezę, że żaden sędzia w Polsce nie został powołany z zgodnie z Konstytucją "obowiązującą".

Jak sobie o tym wszystkim pomyślę, mocno mnie to gniewa, że tak bezczelnie zostaliśmy oszukani, a ci którzy dokonali oszustwa są na tyle bezczelni, że wmawiają nam, że to po ich stronie jest racja.

TEKST UKAZAŁ SIĘ NA sALON24.PL W DNIU 8 GRUDNIA 2019R