Aż 63 na 68 projektów zaplanowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 zostanie zrealizowanych w terminie. Realizacja 5 projektów została w uzgodnieniu z wnioskodawcami przesunięta na przyszły rok – w związku ze zmianą przepisów ustawowych ich realizacja w terminie była niemożliwa. Urzędnicy zapowiadają również w przyszłym roku zmiany procedur związanych z wyborem samych projektów, które mają ułatwić ich realizację.


Na realizację zadań w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego (2014 r.) przeznaczono łącznie 4,5 mln zł – 2,7 mln zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz 1,8 mln zł na zadania o charakterze dzielnicowym (po 100 tys. zł dla każdej z dzielnic). Zgłoszono 656 projektów. Na podstawie głosowania mieszkańców do realizacji zatwierdzono 68 projektów – 14 ogólnomiejskich i 54 dzielnicowe. Zrealizowano 38 projektów, co stanowi 55% wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji (stan na 21.10.2015 r.). Najwięcej projektów I edycji budżetu obywatelskiego realizuje ZIKiT (28, co stanowi 41% wszystkich projektów). Spośród 28 projektów, ZIKiT zrealizował 17.
Na realizację zadań w ramach edycji budżetu obywatelskiego 2015/2016 przeznaczono łącznie 14.045.000 zł – 10 mln zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz 4.045.000 zł na zadania o charakterze dzielnicowym. Wysokość środków przeznaczonych na budżet dzielnicowy ustalały dzielnice podejmując odpowiednie uchwały. Zgłoszono 622 projekty. Na podstawie głosowania mieszkańców do realizacji zatwierdzono 108 projektów – 7 ogólnomiejskich i 101 dzielnicowe.
W porównaniu do I edycji środki przeznaczone na realizację zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych w ramach drugiej edycji wzrosły odpowiednio o 73% i o 88%. Do realizacji w ramach II edycji budżetu obywatelskiego zatwierdzono o 50% projektów ogólnomiejskich mniej, a projektów dzielnicowych o 47% więcej niż w pierwszej edycji.
W roku 2015 planowana jest realizacja jednego projektu ogólnomiejskiego i 42 projektów dzielnicowych. Na przełomie 2015 i 2016 roku planowana jest realizacja 19 projektów dzielnicowych. W roku 2016 planowana jest realizacja 6 projektów ogólnomiejskich i 40 projektów dzielnicowych.
W przypadku inwestycji przesuniętych do realizacji z 2014 r. na 2016 (umożliwia to zapis w harmonogramie budżetu o realizacji zadań w trybie wieloletnim): plac zabaw w Parku Jordana i ścieżka nordic walking na bulwarach pojawiły się kwestie związane z
uzyskaniem pozwolenia na budowę (w związku ze zmianą ustawy o prawie budowlanym), a także ustaleń ze służbami konserwatorskimi.
Innym zadaniem przeniesionym do realizacji na 2016 r. są tablice monitorujące stan zanieczyszczenia. Ustalono, że powstaną trzy mniejsze, a nie tylko jedna tablica. Zgoda konserwatora wojewódzkiego zabytków oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę wydłuża czas potrzebny na realizację zadania.
Jeśli chodzi o sekundniki - zostały zdemontowane z dwóch skrzyżowań, gdzie ZIKiT wprowadził akomodację po awarii dotychczas używanego sterownika. Oznacza to, że sygnalizacja lepiej dostosowuje się do aktualnej sytuacji ruchowej – reaguje na korki. Stąd sekundniki zostały zdjęte. Są one nadal na stanie ZIKiT-u i mogą być wykorzystane przy tymczasowych sygnalizacjach – np. podczas remontu.
Za bieżący monitoring realizacji zadań i koordynację działań podejmowanych wokół budżetu obywatelskiego odpowiada Rada Budżetu Obywatelskiego oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji. Informacja na temat stanu realizacji zadań I edycji budżetu obywatelskiego dostępna jest na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66658. Aby zachęcić mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim, Miasto wykorzystuje nowe kanały informacyjne oraz nietypowe elementy kampanii (flashmob, namiot informacyjny, mobilne punkty głosowania) czy rozbudowywanie strony internetowej budżetu obywatelskiego zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami mieszkańców.

Pin It