wyrażająca protest wobec planów budowy zatok autobusowych  przy ul. Proszowskiej w Bochni w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 965

My, mieszkańcy Osiedla nr 14 „Proszowskie” w Bochni, zebrani w dniu 22.10.2019r. na posiedzeniu Zarządu Osiedla, wyrażamy stanowczy protest z powodu całkowitego pominięcia potrzeb, interesów i bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez zarządcę drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa - Zielona), a także instytucje, osoby i firmy działające na jego zlecenie, które realizują projekt jej rozbudowy na odcinku ul. Proszowskiej w Bochni.

Przedmiotowy projekt ujęty został w Małopolskim Planie Inwestycyjnym  na  lata  2015-2023 w obszarze „Transport”, zadanie nr TR24 pn. Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa Etap I i II. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego i Unii Europejskiej. Jej zakres obejmuje przebudowę drogi DW 965 na długości 17,7  km,  w  tym  budowę   zatok   autobusowych   na   odcinku   ul.   Proszowskiej   w  Bochni. W kosztach przedsięwzięcia partycypuje również Gmina Miasta Bochnia.

Zdecydowany sprzeciw społeczny budzi zaplanowana w ramach inwestycji budowa zatok autobusowych przy ul. Proszowskiej w Bochni w ciągu DW 965 (ogółem 8 szt. – projektowanych po prawej i lewej stronie drogi dla osób wsiadających i wysiadających). Przedsięwzięcie, pozornie poprawiające tzw. „przepustowość” ruchu, realizowane jest - jak się wydaje – tylko i wyłącznie z myślą o nieutrudnianiu życia kierowcom samochodów osobowych i ciężarowych, z całkowitym pominięciem samych mieszkańców, w tym właścicieli prywatnych nieruchomości zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Co tak naprawdę oznaczają zatoki dla lokalnej społeczności i komunikacji publicznej?

Po pierwsze, powodują wydłużenie czasu jazdy autobusów, gdyż każdy wjazd do zatoki  oznacza konieczność wcześniejszego hamowania i wolniejszej jazdy, a przy wyjeździe autobus musi często czekać, aż ktoś go wpuści. Taka sytuacja zajmuje co najmniej 30 - 40 sekund, podczas gdy w przypadku przystanku bez zatokowego wszystko odbywa się w ciągu 6-8 sekund. W  rezultacie przekłada się to na realne  wydłużenie czasu  jazdy  w skali całej trasy,  złożonej     z kilkunastu lub więcej przystanków komunikacyjnych, W ten sposób zatoki powodują obniżenie atrakcyjności zbiorowej komunikacji publicznej, prowadząc do spadku  jej udziału  w podróżach,  a tym samym do zwiększenia zatłoczenia jezdni samochodami osobowymi i spadku dostępności miejsc parkingowych w mieście.

Po drugie:   zatoki wydłużają  czas  dojścia  do przystanków,  gdyż  oddalają  je od  skrzyżowań   i przejść dla pieszych. Ponadto często brak możliwości precyzyjnego zatrzymania się pojazdu przy peronie przystanku utrudnia wsiadanie i wysiadanie pasażerom, zwłaszcza starszym, niepełnosprawnym, osobom na wózkach czy rodzicom z małymi dziećmi.

Po trzecie: zatoki często zabierają miejsce w przestrzeni publicznej, powodując m.in. konieczność  zwężania  istniejących  chodników    oraz  utrudnienia  w  poruszaniu  się  pieszych  i rowerzystów. Ponadto nie spełniają one funkcji terenów przyjaznych ludziom, gdyż często są zaniedbane, zaśmiecone i pełne psich odchodów (typowa tzw. „ziemia niczyja”).

Po czwarte: w opinii mieszkańców osiedla zatoki w negatywny sposób wpłyną na bezpieczeństwo ruchu kierowców i pieszych. Ulica Proszowska jest bowiem długim odcinkiem prostej drogi o dużym natężeniu ruchu, gdzie w godzinach szczytu przemieszcza się średnio ponad 5000 pojazdów. W chwili obecnej autobusy komunikacji publicznej i prywatne busy zatrzymując się na jezdni przy istniejących przystankach bez zatokowych, w pewien sposób upłynniają cały ruch (spowolniając go w pozytywnym tego słowa znaczeniu). W sytuacji, gdy pojazdy te będą zatrzymywać się w zatokach, znaczna część kierowców będzie poruszała się      z nadmierną prędkością, co może grozić potrąceniami pasażerów oczekujących na przystankach  i  przechodzącym  przez  jezdnię,   a   także   stanowić   zagrożenie   dla   osób   wyjeżdżających z prywatnych posesji na ulicę.

Na koniec, należy podkreślić, iż planowana inwestycja, w sposób autorytarny ingeruje także w przestrzeń i własność prywatną. Lokalizacja zatok została bowiem zaplanowana na terenach stanowiących prywatną własność mieszkańców, często w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przy zdecydowanym sprzeciwie ich właścicieli.

 Z ubolewaniem należy stwierdzić, iż w tej sprawie już na wstępnym etapie procesu wydawania pozwolenia na budowę, procedowanie najpierw decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a następnie operatu technicznego (geodezyjnego podziału nieruchomości) przebiegało z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, bez poszanowania uzasadnionych interesów prawnych i faktycznych zainteresowanych mieszkańców, a przy tym bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych i analiz kosztów społecznych inwestycji. Sposób prowadzenia przez zarządcę drogi prac projektowych wzbudza od samego początku narastanie negatywnych emocji i nieporozumień wśród społeczności lokalnej, a także władz samorządowych miasta.

W sposób rażący naruszone zostały m.in. przepisy prawa budowlanego*), w szczególności w   zakresie   wymagań   dotyczących    ochrony    uzasadnionych    interesów   osób     trzecich. Z zapisów wykonanego w ostatnim czasie na zlecenie zarządcy drogi operatu podziałowego nieruchomości wynika bowiem, iż niektóre z zaplanowanych zatok autobusowych „przylegać” będą bezpośrednio do budynków mieszkalnych (po wywłaszczeniu fragmentów prywatnych działek w trybie ZRID).

 

Konkludując,  petycję  w  przedmiotowej  sprawie  opieramy na  przekonaniu,      iż   reprezentujemy  słuszny   interes  nas  mieszkańców,   właścicieli  nieruchomości   i   osób

 korzystających z przestrzeni publicznej przy ul. Proszowskiej w Bochni. Mając na uwadze powyższe,  domagamy się  zmiany projektu rozbudowy  DW nr 965  poprzez  odstąpienie

od  realizacji budowy zatok autobusowych w tej części miasta i wstrzymanie postępowania  dotyczącego udzielenia pozwolenia na ich budowę, a także wycofanie przez zarządcę

drogi   (Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie)  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu na   realizację ww. inwestycji w trybie ZRID.

Bochnia, dnia 22.10.2019r.                                                     

    W IMIENIU MIESZKAŃCÓW:

                                                                                                

                                                                                                   Przewodniczący ZO

                                                                                                   (-) Adam Piskór