W dniu 27 października 2015r. z inicjatywy zarządu wspólnoty mieszkaniowej „Modrzew” z Al. 29 Listopada 32A oraz radnego Dzielnicy I Olgierda Sęczka odbyło się spotkanie mieszkańców z Policją, Strażą Miejską oraz przedstawicielem ZIKiTu. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych z Żabińca, Spółdzielni Mieszkaniowej Żabiniec oraz zainteresowani mieszkańcy naszych osiedli.

W jego trakcie zgłoszono i omówiono tematy mogące zainteresować również mieszkańców Żabińca, którzy nielegalnie (ryzykując mandatem) przechodzą przez tory kolejowe w rejon Alei 29 Listopada. I tak, poinformowano o tym, że:
a) zostaną umieszczone dodatkowe lampy uliczne w rejonie nieruchomości 32, 32A, 32B, 32C, 32D;
b) rowerzystów powinien zainteresować postulat dodania przejazdów dla rowerów na przejściach dla pieszych wzdłuż Al. 29-Listopada (na skrzyżowaniach z ulicami: Żmujdzką, Rogatka, Kamienna, Prandoty) na wzór skrzyżowania z ulicą Wileńską;
c) poprawie widoczności przy wyjeździe z ulicy Rogatka ma służyć przesunięcie ekranu akustycznego na wysokości sklepu Żabka;
Ponadto uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na bezczynność władz miasta po sprzedaży fortu Luneta Warszawska (w którym po II Wojnie światowej mieściło się więzienie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego). Nowi właściciele fortu bezkarnie zasypali znaczną część fosy od strony ulicy Kamiennej, a także zlikwidowali de facto drogę gruntową biegnącą wzdłuż linii kolejowej, zamieniając ją w dzikie wysypisko pofortecznego gruzu. Przypomnieć należy, że był to w przeszłości wygodny skrót dla pieszych i rowerzystów zmierzających na pętlę tramwajową przy ulicy Kamiennej. Zgłoszono postulat do władz miasta o niezwłoczne doprowadzenie do usunięcia trwającego od lat stanu samowoli budowlanej.
Tematem, który budził największe zainteresowanie była planowana budowa kładki łączącej Żabiniec z ulicą Langiewicza pod skrzyżowaniem torów kolejowych.
Omawiając stan sprawy zwrócono uwagę na tegoroczną rezolucję Rady Miasta Krakowa, a także zasadniczo przychylne stanowisko PKP PLK SA co do planowanych prac. Niestety nieznany jest rezultat dotychczasowego współdziałania ZIKiT-u z lokalnymi władzami kolejowej spółki. Nie wiadomo w szczególności, czy ZIKiT wprowadził temat do planów miasta, czy zabezpieczono niezbędne fundusze i zatwierdzono harmonogramy realizacji budowy. Nie można wykluczyć, że ZIKiT może podjąć próbę odwleczenia rozwiązania tego problemu, uzasadniając to np. ogólną koncepcją budowy nowej trasy ul. 6 Sierpnia (po roku 2030!). O nastawieniu ZIKiT-u niech świadczy fakt, że wiedząc o głównym temacie spotkania wydelegował niezorientowanego specjalistę od oznakowania ulic.
Wieloletnia mieszkanka Żabińca pokazała zachowane kopie pism Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji na Żabińcu z grudnia 2005 roku! W sprawie tego przejścia! Z tą samą koncepcją! Sprawa jest zatem znana miastu od co najmniej 10 lat!
Mieszkaniec Żabińca (informatyk Pan Jacek) zaprezentował wielostronicowe opracowanie zawierające:
- kolorowe zdjęcia i schematyczne szkice najprostszych koncepcji przejścia z Żabińca na ulicę Langiewicza;
- pomysł udrożnienia ulicy Żabiniec dla pieszych i zmotoryzowanych przez ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie po jednej stronie ulicy;
- logiczną i konieczną przebudowę wyjazdu z ulicy Żmujdzkiej w Aleję 29 Listopada (zakładającą - podobnie jak na ul. Wileńskiej - oddzielne pasy do skrętu w lewo i w prawo).
Zgodzono się co do konieczności napisania kolejnych pism adresowanych do Prezydenta Krakowa, Rady Miejskiej, klubów radnych i ZIKiT-u.
Postanowiono, że do akcji obywatelskiej włączą się okoliczne wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa z Żabińca, niektóre firmy, a także indywidualni mieszkańcy.
Nie należy się łudzić, że urzędnicy miejscy z własnej woli, bez stałego nacisku i kontroli społecznej, bez interwencji w mediach lokalnych, bez polecenia zwierzchników doprowadzą powyższe sprawy do szybkiego i pomyślnego zakończenia. Opiniami i wnioskami w Internecie na ogół się przecież (jak uczy doświadczenie) zbytnio nie przejmują.

(MK)

Pin It