Prezydent Miasta Krakowa odmówił wydania warunków zabudowy dla chętnego zabudowania nam kawałeczka wolnej przestrzeni obok osiedlowej poczty. Decyzja niestety nie jest jeszcze prawomocna ,ale z pewnością jest to krok w dobrą stronę.

Od tej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale mam nadzieję, że ta decyzja nie ulegnie zmianie. Mam przed sobą tą kilkustronicową decyzję, ale zamieszczę tylko jej niektóre fragmenty.

Odmawia się ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalno ((wielorodzinnego) - usługowego wraz z infrastrukturą techniczną , parkingami na działkach nr 478/14, 178/13, 594/11, 594112, 594/13, 478/15, 594/14, 478/16, 477/31, 477/Z0, 477/21, 477/22, 479/3 obr. 44 Krowodrza przy ul. Jaracza/ Solskiego w Krakowie"

 

UZASADNIENIE

(?)

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 61 ust.1 tej ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budow1anych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

2) teren ma dostęp do drogi publicznej,

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budow1anego.

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. co stwierdzono na podstawie wpisu do rejestru gruntów;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W sytuacji. gdy nie jest spełniony którykolwiek z wvmienionvch wyżej wymogów. ustalenie warunków zabudowy jest niemożliwe.

.Ponadto,(?) decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

Jednostką pełniącą funkcję zarządcy dróg publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wykonującą w Imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. (?) Zatem do tej jednostki, działającej o w/w przepisy, należy ocena czy istniejący lub projektowany układ komunikacyjny zapewni właściwą obsługę planowanej inwestycji.

W toku postępowania wystąpiono o zaopiniowanie zamierzenia inwestycyjnego wraz z proponowanymi rozwiązaniami w zakresie infrastruktury technicznej (w tym drogowej) do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W odpowiedzi ZIKIT negatywnie zaopiniował zamierzenie inwestycyjne objęte przedmiotowym wnioskiem. Motywował to następująco: W związku z tym iż ul. Jaracza i ul. Solskiego mają połączenie wyłącznie z ul. Żabiniec wszystkie potoki ruchu generowane przez przedmiotową inwestycję zostaną skierowane na w/w ulicę a następnie na skrzyżowanie z ul. Żmujdzką. ZIKiT poinformował, że w/w ulice mają wyczerpaną przepustowość i nie są w stanie przyjąć dodatkowego obciążenia wynikającego z zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji (budynek wielorodzinny wraz z usługami) Zarząd informuje, że skierowanie dodatkowego potoku ruchu kołowego na skrzyżowanie ul. Żabiniec z ul. Żmujdzką spowoduje niepożądane zwiększenie kolejki pojazdów oczekujących na przejazd przez w/w skrzyżowanie.

Jednocześnie ZIKiT poinformował, że zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej wnioskowanej inwestycji wymaga realizacji alternatywnego wyjazdu z osiedla Żabiniec poprzez budowę połączenia ulicy Jaracza z ul. Siemaszki, który odciąży skrzyżowanie ulicy Zmujdzkiej z al. 29 Listopada.

 

Na podstawie stanowiska ZIKiT stwierdza się, iż istniejące jak również projektowane

uzbrojenie terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej jest niewystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego.

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej Rzeczpospolitej, żegnającej swój suwerenny byt podniesioną do rangi konstytucyjnej deklaracją, że "ktokolwiek stanie na polskiej ziemi - wolnem jest". Stanowił nasz kraj przez stulecia przystań dla wielu narodów, dla ludzi uciekających przed prześladowaniami, wojnami i skutkami społecznych kryzysów,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


21 Maja 2024

Wał Tuska. O obrońcach granic

(21) kelkeszos

Gość w dom, Bóg w dom mawiali starożytni Polacy i co ciekawe zasada ta znajdowała swoje materialne zastosowanie także w skali politycznej całej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 37 sekund.)


13 Maja 2024

TYLKO U NAS. Jessikka Aro: 10/04 jako element światowej wojny Putina. Popularna fińska dziennikarka odkłamuje katastrofę smoleńską

(1697) Marek Pyza

„Światowa wojna Putina. Tajne operacje Rosji mające na celu zniszczenie Zachodu” to tytuł nowej książki Jessikki Aro, fińskiej dziennikarki, która...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 8 minut i 57 sekund.)


10 Maja 2024

Wnioski po wyborach sejmowo - samorządowych

(985) Feliks Stalony - Dobrzański

Proponuję się więc zastanowić nad ich rezultatami w Krakowie. A rzecz jest ogólniejsza a sądzę ważna dla strony prawicowej. Wcześniej sprawy nie...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 5 minut i 31 sekund.)


09 Maja 2024

Niedorzecznie o Smoleńsku

(403) Feliks Stalony - Dobrzański

Jestem zdziwiony i zawiedziony tym, iż w jednej z gazet, mieniącej się prawicową, znalazł się, i to pozostawiony bez komentarza już nie mówię...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 58 sekund.)