W swoim sprawozdaniu o czteroletnich dokonaniach na rzecz osiedla p. Franczak na pierwszym miejscu swoich dokonań napisał: „…Remont ul. Żabiniec,  ul. Prądnickiej, ul. Fieldorfa – Nila”.  Nie wiem jak było z innymi ulicami ale w stosunku do ul. Żabiniec radny Franczak przypisuje sobie nieswoje zasługi.  Chciałbym Czytelników zapoznać z listem jaki otrzymaliśmy w 2012 z ZIKiT . Była to odpowiedź na zarzuty radnej Grażyny Zamorskiej i naszej redakcji na utrudnienia komunikacyjne na ul. Żabiniec i należną mieszkańcom z tego tytułu rekompensatę.

Kraków, dnia 07.03.2012 r.

Dotyczy:  wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec.

 Pani

Grażyna Zamorska

(…) 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w odpowiedzi na pismo    z dnia 13.02.2012 r. (data wpływu do ZIKiT 14.02.2012 r.) dotyczące ruchu samochodów ciężarowych na ul. Żabiniec zawiadamia, że pismem nr ZIKiT/S/11578/12/DOR-036/8811  z dnia 10.02.2012 r. poinformowano Panią, że firma ATAL S.A. otrzymała od ZIKiT zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowych na przedmiotową ulicę w związku z realizowaną inwestycją budowlaną.

Odnosząc się do tematu rekompensaty dla mieszkańców osiedla zawiadamiamy, że zadania ZIKiT jako zarządcy drogi publicznej zostały określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115) i dotyczą w szczególności przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Tutejsza jednostka nie ma obowiązku jak też możliwości egzekwowania od Inwestorów rekompensaty dla okolicznych mieszkańców a wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotowej Inwestycji ustalone zostały na etapie wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jakiekolwiek roszczenia mieszkańców dotyczące ewentualnej rekompensaty powinny być ustalane bezpośrednio pomiędzy Radą Dzielnicy a Inwestorem.

Informujemy dodatkowo, że po wgłębnej analizie istniejącej dokumentacji firma Atal S.A. zawarła umowę z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w celu zapewnienia inwestycji niedrogowej dostępu do drogi publicznej oraz zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu – drogi w sposób wystarczający dla zamierzenia budowlanego, zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj.: realizacji drogi publicznej na odcinku od ulicy Konecznego do granicy działki Inwestora. Ponadto wspólnie z drugim Inwestorem - firmą Indexmetropolis Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa, firma Atal S.A. zobowiązana jest do bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni eksploatowanych ulic na odcinkach z ograniczeniem tonażu a w przypadku ich znacznego zniszczenia do remontu drogi po zakończeniu inwestycji.

Dodatkowo zawiadamiamy, że na podstawie zgłoszeń mieszkańców został opracowany przez Inwestora Atal S.A. i zaopiniowany przez ZIKiT projekt tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na podstawie, którego na okres realizowanych inwestycji zostaną zlikwidowane progi zwalniające na ul. Żabiniec i wyłączona z parkowania jedna strona ulicy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w soboty w godz. 7:00 do 14:00).

Z-ca Dyrektora

  1. Dróg i Zarządzania Ruchem

Andrzej Olewicz

Pin It