Wobec permanentnego lekceważenia Żabińca jako okręgu i mnie osobiście jako radnej zwróciłam się do przewodniczącego Zarządu i Rady Dzielnicy IV Jakuba Koska o udzielenie mi wyjaśnień. Poniżej prezentuję  moje pytania i uzyskane na nie odpowiedzi. Komentarze zostawiam Państwu.

Dodam tylko, że Jakub Kosek jest sekretarzem Zarządu  Platformy Obywatelskiej w Krakowie.

 

Grażyna Zamorska                                                                      Kraków 17.03.2014r

Radna Dzielnicy IV

Okręg wyborczy nr 14

 

                                                                       Pan Jakub Kosek

                                                                       Przewodniczący Rady i Zarządu

                                                                       Dzielnicy IV Prądnik Biały w  Krakowie

 

Proszę o udzielnie pisemnej informacji  jaką kwotę z puli Rady Dzielnicy IV Zarząd przeznaczył dla mieszkańców  mojego okręgu wyborczego od początków bieżącej kadencji Rady do chwili obecnej.

Dz. 04.0005.1.1-103/2014                                                            Kraków 25 kwietnia 2014r

 

                                                                                                                                                                                                                                           Szanowna Pani

                                                                                              Grażyna Zamorska

                                                                                              (?)

       Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 17 marca 2014 r. informuję, że Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały od początku bieżącej kadencji do chwili obecnej dla mieszkańców Pani okręgu wyborczego nie przeznaczył żadnych środków finansowych, gdyż takich kompetencji organ wykonawczy dzielnicy nie posiada. Kompetencje w tym zakresie posiada organ stanowiący dzielnicy (rada).

            Ponieważ podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej jest związany treścią żądania wnioskodawcy ewentualne udzielenie informacji o wysokości kwoty z puli Dzielnicy IV Prądnik Biały, przeznaczonej przez organ stanowiący dzielnicy dla mieszkańców Pani okręgu wyborczego, będzie możliwe dopiero po złożeniu przez Panią odpowiedniego żądania. Ponadto informuję, że w przypadku złożenia takiego wniosku będzie zobowiązana Pani wykazać, że uzyskanie przez Panią tej informacji  jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, gdyż informacja ta jest informacją przetworzoną (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.).

            Mając na uwadze powyższe informuję, że wykonanie przeze mnie Pani żądania nie jest prawnie możliwe.

                                                                       Przewodniczący

                                                           Rady i Zarządu Dzielnicy IV

                                                                       Prądnik Biały           

                                                                       Jakub Kosek

 

Kolejne pismo i kolejna odpowiedź.

 

Grażyna Zamorska                                                                      Kraków 17.03.2014r

(?)

 

                                                                       Pan Jakub Kosek

                                                                       (?)

Proszę o udzielenie pisemnej informacji dlaczego Zarząd Dzielnicy od początku kadencji w 20011r do chwili obecnej  ani razu nie oddelegował mnie do udziału w delegacjach, odbiorach itp. 

 

Dz.04.0005.1.2-104/2014                                                                   Kraków 25 kwietnia 2014r

                                                                      

                                                                                  Szanowna Pani

                                                                                  Grażyna Zamorska

                                                                                  (?)

         Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 17 marca 2014 r. informuję, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej jest związany treścią żądania wnioskodawcy. Treść wniosku nie pozwala w sposób jednoznaczny określić Pani  żądanie.  Nie wiadomo, czy oczekuje Pani abym wyraził swoją opinię w kwestii: dlaczego Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały od początku bieżącej kadencji do chwili obecnej ani razu nie oddelegował Pani do udziału w delegacjach, odbiorach itp., czy też przedstawił kryteria, którymi kieruje się organ wykonawczy dzielnicy (zarząd) przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru przedstawiciela Dzielnicy IV Prądnik Biały do wykonywania jej zadań.

      Podmiot zobowiązany nie może udostępnić informacji przypuszczalnie oczekiwanej przez wnioskodawcę, ale tylko taką o jaką wnosi wnioskodawca, dlatego też na wnioskodawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego sporządzenia wniosku.

            Ponadto informuję, że ewentualne żądanie wyrażenia przeze mnie opinii w określonej przez Panią kwestii nie może zostać rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198, z późn. zm.) gdyż nie dotyczy informacji publicznej.

            Mając na uwadze powyższe, informuję, że wykonania przeze mnie Pani żądania nie jest prawnie możliwe.

                                                                                            /.../

                                                                                  Przewodniczący

                                                                       Rady i Zarządu Dzielnicy IV

                                                                                  Prądnik Biały

                                                                                   Jakub  Kosek          

 

 

 

 

Pin It