Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w sobotę 300-stronicowy program pt. "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Wśród zawartych w nich propozycji są m.in.: grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy, reforma Sądu Najwyższego i zbudowanie do 2031 r. 45 tys. klubów sportowych w Polsce.
Bezpieczna Przyszłość Polaków - program PiS
Dokument zamieszczono na stronie ugrupowania. Jak podkreślono, program składa się z 14 kluczowych dla Polski obszarów: ustrój, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, reforma instytucjonalna UE, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna, oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia, kultura, cyfryzacja, rozwój infrastrukturalny, woda, rolnictwo, energetyka i górnictwo.

Program zakreśla perspektywę do 2031 r.

Wśród propozycji ustrojowych, oprócz ogłoszonej w sobotę zmiany ordynacji w wyborach do Sejmu z proporcjonalnej na mieszaną, zawarto m.in. wybór komendantów straży gminnej i miejskiej w lokalnych wyborach powszechnych. Jak wskazano, dzięki temu lokalne straże zyskają silniejszą legitymizację, a mieszkańcy – głos w sprawach bezpieczeństwa, co ma zwiększyć ich poczucie sprawczości.
Reforma Sądu Najwyższego, zniesienie immunitetu formalnego
Kolejna propozycja to wzmocnienie centrum rządu poprzez przeniesienie wojewodów pod bezpośredni nadzór premiera. "Zgodnie z Konstytucją, są oni przedstawicielami Rady Ministrów w województwie. W wyniku reformy wojewodowie będą funkcjonować bezpośrednio pod nadzorem premiera, w ramach jego Kancelarii, w przeciwieństwie do stanu obecnego, w którym bezpośredni nadzór sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji" - podano.

Zapowiedziano działania zmierzające do zniesienia instytucji immunitetu formalnego. "Wymóg uzyskania zgody na ściganie powinien być stosowany wyłącznie do prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, jako że te instytucje mogą być stosowane przez jednostki do obstrukcji działań parlamentarzystów" - napisano.

Program przewiduje też reformę Sądu Najwyższego. "Stanie się on elitarnym sądem prawa. Sąd Najwyższy skupi się na sprawach szczególnej wagi oraz skargach nadzwyczajnych, gdy dojdzie do rażąco niesprawiedliwych prawomocnych wyroków sądowych. Z wyjątkiem zatrudnienia na uczelni wyższej sędziowie Sądu Najwyższego nie będą mogli podejmować innej pracy" - przekazano.
Propozycje dla przedsiębiorców
W zakresie rynku pracy zaproponowano stworzenie nowego, elastycznego grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia) oraz grantu na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia). "Grant będzie przyznawany pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat (aktualnie granicą jest 6 lat) lub bezrobotnego, sprawującego opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Grant otrzyma również pracodawca za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku grant będzie przysługiwał w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. W obu sytuacjach pracodawca, który otrzymał grant, będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy" - poinformowano.
Ponadto - jak czytamy - pracodawca, zatrudniający osobę młodą, będzie mógł liczyć na dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej, co ma być zachętą do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi. Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia, albo osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie).
Budowa 45 tys. klubów sportowych
W obszarze aktywności fizycznej program zakłada zbudowanie do 2031 r. 45 tys. klubów lub sekcji sportowych w Polsce. W tym celu ma powstać program "Bon Olimpijski", który "w sposób oddolny, równomierny pod względem geograficznym, będzie wzmacniał finansowo istniejące kluby, a także stymulował powstawanie nowych klubów oraz nowych sekcji w klubach istniejących".
Jeśli chodzi o edukację, przewidziano m.in. wprowadzenie programu odrabiania prac domowych w klasach I–III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych i dążenie - w ciągu do 2-4 lat - do "maksymalnej redukcji patologicznego zjawiska korepetycji".
Zapowiedziano wprowadzenie obowiązkowego, zakończonego zaliczeniem, kursu pierwszej pomocy dla najstarszych roczników szkół średnich.
W sferze kultury założono m.in. powołanie zagranicznych filii Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Francja, Wielka Brytania) oraz trwałą współpracę ze światowymi centrami chopinowskimi.
W zakresie zdrowia i profilaktyki zadeklarowano zwiększenie liczby poradni lekarza rodzinnego i wprowadzenie w poradniach specjalistycznych pakietu świadczeń, które mają pozwolić na przeprowadzenie jak najszerszej wymaganej diagnostyki w ramach jednej porady.
Zmiany w systemie prawnym
W programie zapisano także reformę instytucjonalną Unii Europejskiej, m.in. sprzeciw wobec prób forsowania przez część państw, z Niemcami, Francją i krajami Beneluksu na czele, zmian instytucjonalnych, polegających na rezygnacji z zasady jednomyślności i dążenie do rozszerzenia Unii Europejskiej.
Zaproponowano też zawarcie w traktatach unijnych możliwości odwołania się do woli obywateli, wyrażonej w referendum. "Negatywny wynik referendum w choćby jednym kraju członkowskim, przy spełnieniu progu frekwencyjnego 50 proc., winien skutkować zaprzestaniem procedowania projektu aktu prawnego" - podkreślono.
PiS postuluje też wprowadzenie zasady kadencyjności członków KE i TSUE, co miałoby służyć bezpośredniej kontroli demokratycznej nad tymi instytucjami – maksymalnie dwóch kadencji dla członków Komisji Europejskiej oraz maksymalnie jednej kadencji dla sędziów TSUE. Ponadto ugrupowanie zapowiedziało, że będzie domagać się stworzenia procedury badania praworządności działań instytucji europejskich.
Bezpłatne bilety kolejowe dla seniorów
Wśród propozycji programowych znalazły się bezpłatne bilety kolejowe dla seniorów od 70. roku życia, a także wprowadzenie w porozumieniu z samorządami wspólnego biletu w atrakcyjnej cenie, który będzie obowiązywał na wszystkie pociągi w całej Polsce. "Doprowadzimy do dalszego wzrostu liczby pasażerów polskiej kolei. Naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r." - wskazano.
W programie wymieniono budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, wraz z siecią kolejową. "Równolegle będziemy utrzymywać i rozwijać regionalne porty lotnicze, takie jak Kraków-Balice, Rzeszów-Jasionka, Katowice-Pyrzowice czy Zielona Góra-Babimost. Będą one komplementarne względem CPK, a przy tym dzięki nim jeszcze skuteczniej zadbamy o rozwój gospodarczy polskich regionów. Efektem będzie pojawienie się na nich nowych, dostępnych dla lokalnych społeczności połączeń krajowych i międzynarodowych, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Zachowane zostanie także Lotnisko Chopina w Warszawie" - zadeklarowano.
W dokumencie znalazły się też inwestycje umożliwiające rozwój małych i średnich portów, takich jak Darłowo, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo i Elbląg. Celem rozwoju portów morskich jest 260 mln ton przeładowanych towarów w okresie 10 lat we wszystkich portach morskich - napisano.
Podwojenie mocy zainstalowanej w OZE
W części poświęconej energetyce podkreślono, że do 2030 r. moc zainstalowana w OZE ulegnie podwojeniu, ponadto kontynuowane będą inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne, a także w energię jądrową, która docelowo stanowić będzie podstawę polskiego miksu energetycznego i zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.
Zapewniono, że do czasu zrealizowania inwestycji w OZE i energetykę jądrową, węgiel jest i pozostanie gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego. "Utrzymamy wydobycie w krajowych zakładach wydobywczych, aby zapewnić odpowiednią ilość surowca dla energetyki. Będziemy kontynuować proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wspierać jej funkcjonowanie tak długo, jak będzie to konieczne, także poprzez inwestycje w utrzymanie i niezbędne modernizacje bloków węglowych. Zrealizujemy porozumienia społeczne zawarte z przedstawicielami branży górniczej i energetycznej. Ochronimy polską energetykę przed wpływami ideologii klimatycznej" - zaznaczono.
W programie założono, że liczba prosumentów podwoi się, będzie ich ponad 2,5 mln. Kontynuowane mają być programy osłonowe. "Gwarantujemy, że w dalszym ciągu będziemy wprowadzać konkretne rozwiązania, które skutkować będą akceptowalnymi cenami energii i ciepła - zarówno dla polskich rodzin, jak i innych ważnych społecznie podmiotów" - podkreślono.
Bank będzie musiał wykazać, że nie oszukał swoich klientów
Zapowiedziano ukrócenie niekontrolowanych wzrostów cen za wywóz nieczystości. W tym celu ma być wprowadzona instytucja narodowego regulatora, który będzie zatwierdzał gminom stawki za wywóz śmieci i kontrolował koszty wchodzące w skład taryfy za odpady. W dokumencie zapisano też, że do 2031 r. zlikwidowanych zostanie 500 tys. pieców węglowych. "Dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli będziemy dążyć do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - dodano.

Podkreślono, że program "bezpieczny kredyt 2 proc." będzie funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty; kontynuowany będzie też program budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego.
Zgodnie z dokumentem, ma być wprowadzona szybka ścieżka sądowa dla frankowiczów. "Uprościmy postępowanie sądowe w sprawach frankowych. Przerzucimy przy tym ciężar dowodu z obywateli na banki. To bank będzie musiał wykazać, że nie oszukał swoich klientów, oferując im kredyt w obcej walucie" - czytamy w programie.
"Do wykorzystania na cele mieszkaniowe uruchomione zostaną także grunty należące do spółek Skarbu Państwa. Stworzy to dodatkowy potencjał do budowy mieszkań, zwłaszcza w dużych aglomeracjach" - zapowiedziano.
Propozycje dla rolników
Wskazano, że kluczowym zadaniem do 2031 r. jest zapewnienie stabilizacji polskiemu rolnictwu i polskiej wsi. "Stworzymy takie warunki instytucjonalne, prawne i środowiskowe, które pozwolą wszystkim rolnikom, także tym prowadzącym małe gospodarstwa, żyć z produkcji rolnej" - zapewniono. "Wybudujemy Terminal Towarowy (AgroPort) oraz rozbudujemy infrastrukturę portów, działającą na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe (przy zaangażowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa)" - podano.
Zadeklarowano repolonizację przemysłu przetwórczego w rolnictwie. "Odzyskamy znaczące zakłady przetwórcze, w szczególności z branży owoców miękkich, przetwórstwa mięsa i pozostałych" - stwierdzono.
"Nadal będziemy monitorować przepływ handlowy z Ukrainą oraz kontrolę jakości importowanych produktów rolnych. Będziemy także podejmować kolejne działania w ramach Unii Europejskiej na rzecz ochrony interesów polskich rolników poprzez budowanie stabilnych sojuszy i silnych koalicji z krajami, będącymi w podobnej sytuacji" - zapisano w programie.
ja

 

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy różnicy. To amatorka firmy Ipsos ze swoim exit pollem w wieczór wyborczy. Oto kilka spostrzeżeń świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Firma badawcza Ipsos odpowiedzialna za exit poll powinna zapaść się pod ziemię po kompromitującej wpadce stawiającą pod znakiem zapytania zatrudnienie jej

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(345) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(384) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(503) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)


06 Czerwca 2024

Premierze, albo dymisje, albo przyznanie się do kłamstwa. Czy Donald Tusk wiedział o zarzutach dla żołnierzy, gdy robił spektakl na granicy?

(662) Marek Pyza

Donald Tusk jeździ po terenach przygranicznych, ściska się z żołnierzami i strażnikami granicznymi, wygłasza tyrady o państwie stojącym za nimi...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 46 sekund.)