Po naszej publikacji ?Alarm budowlany dla Żabińcu? dotyczącej planów zabudowy terenu przy zbiegu ulic Solskiego i Jaracza otrzymaliśmy kilkanaście listów. Wymowa wszystkich była taka, że jest to teren absolutnie nienadający się do zabudowy.

Chyba wszyscy mieszkańcy osiedla podpisaliby się pod pismem jakie do Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa napisała Spółdzielnia Mieszkaniowa Żabiniec? w sprawie tego zamierzenia inwestycyjnego. Oto treść tego wystąpienia:


W związku z otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalno ? usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami przy ul. Jaracza/Solskiego w Krakowie, po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów dowodowych będąca stroną postępowania Spółdzielnia Mieszkaniowa ?ŻABINIEC? w Krakowie sprzeciwia się wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy,
o której mowa w art. 88 ust. 1;
5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
W sytuacji, gdy nie jest spełniony którykolwiek z wymienionych wyżej wymogów, ustalenie warunków zabudowy jest niemożliwe.
Dla planowanej inwestycji można stwierdzić następujące fakty:
1. działki stanowiące teren inwestycji położone są w obszarze zabudowy śródmiejskiej o dużej intensywności. W analizowanym obszarze, w najbliższym otoczeniu projektowanego budynku mieszkalno - usługowego, zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej, zabudowa usługowa oraz budynki mieszkalne z usługami w parterach;
2. w analizowanym obszarze wzdłuż ul. Jaracza , do której przylega teren wnioskowanej inwestycji występuje wyraźnie wykształcona linia zabudowy;
3. planowany budynek mieszkalno ? usługowy, zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku, jest zlokalizowany poza linią zabudowy ukształtowaną przez istniejące budynki wzdłuż ul. Jaracza a więc planowana inwestycja naruszy istniejącą linię zabudowy;
4. działki, na których przewidziano realizację inwestycji nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Ulice Jaracza i Solskiego nie są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);
5. lokalizacja i bryła budynku a także geometria dachu wnioskowanego obiektu
w zabudowanym i zdefiniowanym pod względem przestrzennym obszarze narusza istniejący w tym terenie ład przestrzenny. Projektowany budynek usytuowany we wskazanym przez Wnioskodawcę terenie stanowiłby element przypadkowy, zakłócający istniejącą kompozycję urbanistyczną otaczającego układu zabudowy.
Reasumując planowana inwestycja nie spełnia warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie kontynuacji linii zabudowy, dostępu do drogi publicznej a także nie spełnia wymagań ładu przestrzennego, nakazujących wkomponowanie zamierzenia inwestycyjnego w istniejący układ urbanistyczny.
Dodatkowo należy stwierdzić, że:
1. po zrealizowaniu zamierzenia inwestor nie będzie w stanie zapewnić dostatecznej ilości miejsc parkingowych położonych w granicach posesji dla mieszkańców, pracowników i osób odwiedzających nieruchomość (na terenie Osiedla ?Żabiniec? brakuje miejsc postojowych dla pojazdów obecnych mieszkańców i pracowników Osiedla);
2. lokalizacja budynku 4 kondygnacyjnego w niewielkiej odległości od strony południowej nieruchomości Solskiego 1 spowoduje zaciemnienie pomieszczeń
i ograniczy dostępu światła dziennego do lokali w istniejącym budynku;
3. w trakcie realizacji inwestycji powstaną znaczące utrudnienia w ruchu na drogach ewakuacyjnych i p. poż. łączących osiedle z drogą publiczną, tj. z ulicą Żabiniec stanowiąca jedyny wyjazd z terenu Osiedla.
Ze względu na powyższe Spółdzielnia Mieszkaniowa ?ŻABINIEC? w Krakowie wnioskuje jak w sentencji.
Z poważaniem,Planowana inwestycja przy Solskiego PDF

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich tygodniach widać, że presja migracyjna na Polskę, wyraźnie się nasiliła. Dzieje się to zarówno na granicy z Białorusią, która jak wszystko na to wskazuje stała się mniej szczelna, niż było podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety także na granicy z Niemcami, gdzie niemiecka policja,

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


18 Czerwca 2024

Zanim wejdzie w życie pakt migracyjny, rząd Tuska zgotuje Polakom imigracyjny armagedon

(204) Zbigniew Kuźmiuk

1. Pakt migracyjny, na który zgodził się ostatecznie w maju rząd Tuska, wejdzie w życie wprawdzie dopiero od stycznia 2026 roku, ale już w ostatnich...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 2 minuty i 28 sekund.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(354) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(396) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(512) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)