Nawiązując do listów i telefonów do naszej redakcji w sprawie skandalicznego odwołania mgr inż. Piotra Kalisza ze stanowiska Prezesa  SM PBW poniżej prezentujemy list jaki do Rady Nadzorczej tej spółdzielni w dniu 18 listopada 2013r napisał Piotr Kalisz.

Redakcja uważa, że z tą informacją powinien się zapoznać każdy członek w/w spółdzielni w których imieniu działa Rada Nadzorcza w składzie: Anna Sękara  - przewodnicząca,  Ryszard Kosidłowski ? zastępca przewodniczącej,   Maria Peszkowska ?sekretarz, członkowie: Genowefa Alf,   Ireneusz Lisiak,   Maria Maryszczak,  Elżbieta Rychlewska, Tadeusz Szewczyk.


Szanowni Państwo,

 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód w Krakowie.

W związku z przedłożonym porządkiem obrad Rady Nadzorczej zawierającym punkt 4 tj. rozwiązanie umowy o pracę oraz odwołanie mnie z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni niniejszym składam poniższe informacje.

W Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód w Krakowie pracuję od 2008 roku kiedy to zostałem zatrudniony jako pracownik działu technicznego. Przez czas pracy na stanowisku inspektora ds. ekonomicznych i rozliczeń mediów zawsze poświęcałem się dobru zakładu pracy wykonując czynności wszelkiego typu, często pozostając jednoosobowo
w dziale technicznym z wieloma problemami do rozwiązania i sprawami do załatwienia wynikającymi z  zakresu całego działu i osób tam pracujących. Tamten czas wspominam jako swoista spółdzielcza szkoła przetrwania, która notabene dała mi wiele  doświadczenia w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej. Wiele decyzji kierownictwa Spółdzielni wówczas było dla mnie kontrowersyjnych lecz nie mnie było to oceniać. W 2010 roku Rada Nadzorcza zaproponowała mi pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółdzielni po odwołaniu Zastępcy Prezesa ds. Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym, wówczas moja decyzja była odmowna, gdyż nie widziałem możliwości współpracy na poziomie Zarządu z ówczesną Prezes Zarządu. W 2011 roku po odwołaniu z funkcji Prezes Zarządu Rada Nadzorcza zaproponowała mi stanowisko P.O. Prezesa Zarządu na które zgodziłem się  z pełną świadomością tego iż brałem na siebie bardzo duże brzemię odpowiedzialności. Niejako zostałem wrzucony na ?głęboką wodę? pozostając z wieloma problemami Spółdzielni jak np. konieczne zwolnienie Kierownika Bieżącej Działalności Spółdzielni, przejęcie terenu działki numer 14 (parking Pacholskiego) po 20 letnim dzierżawcy i wiele innych zaniedbanych spraw.

Chciałem podsumować 1 rok i 9 miesięcy mojej pracy dla Spółdzielni  na stanowisku Prezesa Zarządu. Oprócz spraw bieżących związanych z kierowaniem Spółdzielnią w krótkich punktach przedstawiam ważniejsze wyniki mojej pracy w tym okresie.

 

lp

opis

 Kwoty brutto

 

1

Odzyskałem bezpodstawnie zapłacony podatek VAT Gminie Miejskiej Kraków za wykup gruntów. (jako jedna w pierwszych Spółdzielni w Krakowie)

      97 651,20 zł

 

2

Obniżyłem zapotrzebowania mocy cieplnej na nieruchomościach, co przełożyło się na oszczędności z tytułu faktur MPEC-u.

      52 586,02 zł

rocznie

3

Wynegocjowałem obniżenie kosztów konserwacji ogólnej Spółdzielni .

      73 800,00 zł

rocznie

4

Pracowałem na dwóch stanowiskach od czasu powołania mnie na Prezesa do wyboru kierownika działu GZM przez co SM zaoszczędziła na funduszu płac kwotę wynagrodzenia dla tegoż stanowiska.

      45 000,00 zł

 

5

Wynegocjowałem stawki za dzierżawę powierzchni reklamowych w windach stawka za 1 reklamę na kabinę na miesiąc 27 zł netto. Umowa możliwa do zawarcia od 01.12.2013r. Co dałoby kwotę :

7970,40 zł

rocznie

6

Radykalnie zmniejszyłem zadłużenia na lokalach użytkowych z kwoty ok. 115 tys. na ok. 35 tys. zł

80 000 zł

 

7

Wprowadziłem żółte pojemniki na osiedle w roku 2012 czyli rok przed wejściem ustawy o ? śmieciowej? w życie  bez jakichkolwiek kosztów ze strony Spółdzielni. Dodatkowym pozytywnym efektem takiego  działania jest to iż zapisy uchwał miasta Krakowa mówią o pojemnikach dodatkowych i  udostępnionych  w ramach usług podstawowych w związku z czym pojemniki te nie są dodatkowymi tylko już udostępnionymi i nie ma podstaw aby płacić za ich dzierżawę miastu.

 6 682,20 zł  

rocznie

 8

Kompleksowe opracowanie  treści regulaminów np. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu wykonywania remontów i eksploatacji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej  "Prądnik Biały Wschód" w Krakowie, dzięki czemu wyłanianie wykonawców zostało sprecyzowane i  ma zapobiegać sytuacjom korupcjogennym.

 

 

9

Współudział w renegocjowaniu niekorzystnych dla Spółdzielni zapisów umowy z MPEC współpraca w tym zakresie z Sejmikiem Województwa Małopolskiego oraz ZRSM w Krakowie.

 

 

10

Dopełniłem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie opracowania instrukcji polityki oraz opracowanie opisanie i zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO.

 

 

11

Zminimalizowałem skutki awarii serwera poprzez przekazanie dysków firmie z Katowic, która specjalizuje się w odzyskiwaniu danych i informatyki śledczej. Skutkiem czego było kompleksowe odzyskanie danych Spółdzielni. Konsekwencje braku odzyskania danych mogły być dla Spółdzielni katastrofalne:- kompletne zamknięcie działu czynszów dla umożliwienia odtworzenia danych z okresu siedmiu miesięcy w tym wszystkich księgowań, przeksięgowań, rozliczeń mediów (woda ,CO) naliczeń i wpłat ,- brak jakichkolwiek informacji o zadłużeniach, niemożliwość ich egzekwowania i weryfikacji stanu,- brak możliwości wystawiania zaświadczeń o nie zaleganiu dla właścicieli mających na celu sprzedaż nieruchomości.Oraz wszelkie konsekwencje prawne i finansowe płynące z powyższych niemożności, co uniemożliwiłoby całkowicie działalność Spółdzielni.

 

 

12

Wprowadziłem system ochrony danych informatycznych SM poprzez określenie wykonywania kopii danych zapasowych tj. mirroring dwóch dysków serwera system dwumacierzowy , a nie jak do tej pory system czterech macierzy dyskowych ? zainstalowania sytemu Network Attached System ? NAS czyli automatycznej synchronizacji i kopii danych na ?bieżąco? - wykonywaniem kopii na zewnętrzny dysk twardy dwa razy w tygodniu lub częściej wg potrzeb dla przechowywania kopii poza siedzibą Spółdzielni. Poprzez powyższe nie ma możliwości powtórzenia się sytuacja utraty danych Spółdzielni.

 

 

13

Zapoczątkowałem wykonywanie eksmisji w ramach nawiązania współpracy z E-Kancelarią, czego efektem są wykonane już dwie eksmisje i odzyskanie lokali przez Spółdzielnię, a następnie ich sprzedaż na drodze przetargu.

 

 

14

Dla osób z wyrokami eksmisyjnymi i zasądzonymi lokalami socjalnymi doprowadziłem do podpisywania umów ugody In solidum z gminą miejską Kraków , efektem czego jest otrzymywanie przez Spółdzielnię odszkodowań za brak lokali socjalnych.

 

 

15

Radykalnie obniżyłem koszty rozmów telefonicznych poprzez wprowadzenie telefonów służbowych z mocno negocjowanymi abonamentami , czego efektem jest polepszenie przepływu informacji pomiędzy pracownikami pracującymi w terenie a siedziba Spółdzielni.

 

 

16

Zracjonalizowałem sposób zawieranych umów na ubezpieczenie mienia Spółdzielni poprzez  zaktualizowanie wartości nieruchomości do kwoty realnej a nie zaniżonej. Zlikwidowałem instytucję pośredni jakim był agent od lat obsługujący Spółdzielnię w tym zakresie. Wybór podmioty ubezpieczającego dokonywany jest na podstawie przetargu nieograniczonego , zlikwidowałem proceder podpisywania polisy awansem ?bo już się kończy albo się skończyła?.

 

 

17

Zmieniłem godziny pracy biura SM , które to wcześniej dawały możliwości roszczenia pracowników za przepracowanie godzin nadliczbowych z uwagi na fakt istnienia pojęcia doby pracowniczej zgodnie z KP.

 

 

18

W okresie nadzorowania bezpośredniego działu GZM wypracowałem oszczędności na wykonawstwie remontów - korekta planu 2012.

       143 869,46 zł 

 

19

Założyłem lokatę 12 miesięczną na kwotę 1 300000 zł z oprocentowaniem progresywnym 2,8%. Z zaznaczeniem iż oprocentowanie powyższe z racji zmian oprocentowania depozytów decyzja Rady Polityki Pieniężnej z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie podwyższone.

      36 400,00 zł

rocznie

20

Zawarłem umowę o staż z MISTIA , czego efektem jest bez kosztowe wykonywanie pracy na rzecz Spółdzielni.

        9 600,00 zł

na 6 miesięcy

21

 Wprowadzam  realne kierunki rozwoju działalności spółdzielni proponowane na walny zgromadzeniu i zatwierdzone stosowną uchwałą. Kierunki te są realizowane w perspektywie czasu co umożliwia sukcesywny rozwój Spółdzielni. Poprawna gospodarka remontowa zasobami mieszkalnymi ukierunkowana i realizowana była i jest na obniżanie kosztów eksploatacyjnych i ogrzewania poprzez remonty skutkujące obniżeniem tych kosztów.  Skutkiem czego jest zmiana sposobu postrzegania spółdzielnie jak sami członkowie stwierdzają fakt iż kiedyś to wspólnoty śmiały się ze sposobu zarządzania poprzez nieporadną spółdzielnię a dziś nam zazdroszczą .

 

 

22

Politykę rozwoju nieruchomości niemieszkalnych realizuję poprzez konsekwentne działania planistyczne, w chwili obecnej kończone jest opracowanie organizacji ruchu drogowego i jego optymalizacji na terenach osiedla SM PBW.

 

 

23

Realizuję zmiany postrzegania Spółdzielni poprzez działalność kulturalno społeczną we współpracy z Klubem Mieszkańców jak np. dzień dziecka zorganizowany po raz pierwszy w SM w 2012 roku z dużym zainteresowaniem wśród członków i wiele innych.

 

 

Powyższa tabela to tylko skrótowe przedstawienie realizacji założonych celów dla dobra Spółdzielni. 

            Reasumując dwuletnią działalność Spółdzielni pod moim kierownictwem osiągnięty efekt ekonomiczny w zakresie działań oszczędnościowych na korzyść Spółdzielni w tym czasie wyniósł  powyżej 500 000 zł, natomiast inne działania oszczędnościowe zostały zapoczątkowane lecz jeszcze nie sfinalizowane. Nadmienić muszę że moje wynagrodzenie zasadnicze za okres dwóch lat wyniosło 156 000 zł.  Uważam że nakład pracy wniesiony przeze mnie i płynące z tego wymierne korzyści są niewspółmierne do oceny jaka wynika z realizacji punktu 4 porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej z dniu 19.11.2013r. Uważam że na tle powyższych faktów całokształtu mojej pracy nie można w żadnym wypadku ocenić w sposób negatywny.

Z punktu widzenia dnia dzisiejszego widzę nieprawidłowość  polegającą na przyjmowaniu sugestii pośrednich lub bezpośrednich co do kierowania Spółdzielnią od Członków Rady Nadzorczej co może być postrzegane jako przekraczanie kompetencji Rady Nadzorczej.  Na tle wniosku nr 8 z lustracji za lata 2008-2010 wpływa to niekorzystnie na funkcjonowanie Spółdzielni, nadmienić trzeba iż kolejna lustracja przypada na lata 2011-2013.

            Bezpośrednie sugestie a nawet nacisk Członków Rady Nadzorczej na to aby w żadnym wypadku osoby, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie otrzymywały premii zostały przeze mnie przyjęte  i akceptowane  ? co było moim błędem, bo wówczas powinienem był zaznaczyć iż nie jest to w kompetencji Członków Rady Nadzorczej tylko Prezesa Zarządu, co notabene potwierdzone jest w moim zakresie czynności uchwalonym przez Radę Nadzorczą, oraz nie dawać żadnych zobowiązań.  Moją winą było błędne poinformowanie Rady Nadzorczej wynikające  z wcześniej danych  obietnic za co wszystkich Członków Rady Nadzorczej pragnę przeprosić.

Jeżeli chodzi o sposób rozwiązania umowy o pracę to kierując się interesem Spółdzielni, który zawsze winien być traktowany jako priorytet w każdej decyzji, zasadnym było porozumienie stron, które to wyklucza wszelkie roszczenia.  Również w ostatnim czasie w dziale księgowości nie było nieprawidłowości w wykonywaniu powierzonych zadań. Zgodnie z rozdziałem IIa Kodeksu Pracy koniecznym było równe traktowanie pracowników działu księgowości, a nie nieprzyznawanie premii głównej księgowej dlatego że jest w okresie wypowiedzenia. Nawet w ostatnim okresie za miesiąc X br. Członek Zarządu wnioskował
o przyznanie premii głównej księgowej.

Jako Prezes Zarządu jestem w pełni świadom podejmowanych decyzji, za które to ja odpowiadam swoim majątkiem, i które podejmuję samodzielnie wykorzystując własną wiedzę  i doświadczenie w Spółdzielczości. 

Pragnę nadmienić iż Zakresy kompetencji i obowiązków organów Spółdzielni określają  Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 10 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2013 poz. 1222 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , postanowienia Statutu Spółdzielni oraz regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą.

            Odnosząc się do sytuacji dotyczącej błędnie wykonywanych prac remontowych
na nieruchomości mieszkalnej nr 21 przy ul. Siewnej w zakresie ocieplenia cokołu, uznaję tą sytuację za niedopuszczalną z punktu widzenia finansowania robót, a precyzując brak ujęcia
w planie remontowym. Stan faktyczny jest taki iż pracownicy wykonawcy samowolnie weszli na front robót im nie przekazany, dokonując samowolnych prac budowlanych. Wszelkie stwierdzenia że Zarząd tzn. Prezes oraz Kierownik Działu GZM wiedział mogą być postrzegane jako pomówienia, ponieważ Zarząd nie wiedział o tych czynnościach? Zarząd się dowiedział post fatum o istniejącym stanie rzeczy czego skutkiem było wstrzymanie prac z uwagi na brak finansowania tzn. ujęcia w planie remontowym.  W tym miejscu znowuż pojawiają się insynuacje ze strony Rady Nadzorczej aby w przyszłym roku na powyższy zakres robót przetarg wygrała firma wykonawcy tegorocznego i wtedy będzie mu można zapłacić. Tego typu działania są całkowicie sprzeczne z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Spółdzielni oraz całkowitym zaprzeczeniem celowości jego stosowania.

Nie jest mi znany stan powyższej sprawy po decyzjach wstrzymujących roboty ponieważ bezpośrednią osobą kierującą realizacją planu remontowego jest Kierownik Działu GZM. Nie dopuszczam insynuacji jakobym ja jako Prezes odpowiadał w jakikolwiek sposób za stan rzeczy tj. kontynuację remontu cokołu Siewna 21. Od kierowania robotami, ich kolejnością, przetargami specyfikacjami na roboty budowlane jest Kierownik GZM, ale decyzja ostateczna zawsze należy do Prezesa Zarządu - a ja takowej nie podejmowałem.

            Od początku roku do miesiąca października 2012 sam opracowywałem plan remontowy również w ujęciu poszczególnych pojedynczych  nieruchomości wraz z kontrolą nad jego realizacją. Wytycznymi do tych działań była przede wszystkim przejrzystość zakresu robót i pochylenie się nad potrzebami konkretnej nieruchomości czego przejawem było odbywanie zebrań z mieszkańcami pojedynczych budynków. Jasny i przejrzysty plan remontowy bez ciągłych korekt nie dawał możliwości pomyłki zakresu robót na różnych nieruchomościach.  Prace typowane były na podstawie przeglądów budowlanych, gradacji kwalifikacji remontów zgodnych z kierunkami rozwoju SM (uchwałą WZ) oczywiście w ramach możliwości finansowych ujmowane były wnioski z zebrań mieszkańców. Myślę że na tle zdarzeń z poprzedniego czasu należy powrócić do dobrze sprawdzających się rozwiązań z zakresu planowania remontów w Spółdzielni.

Pragnę nawiązać również do decyzji organów Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód a mianowicie do uchwał Walnego Zgromadzenia które w latach 2012, 2013 udzieliło mi absolutorium jako Prezesowi Zarządu nawet pomimo wniosku w 2013 roku Rady Nadzorczej o nieudzielanie absolutorium, co jednoznacznie określało kredyt zaufania jakim obdarzyli mnie Członkowie Spółdzielni pod kątem włożonej pracy w rozwój Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyznawała mi premię za pracę w  wysokościach w 2012r.: kw. I ? 15%, kw. II ? 10%, kw. III ? 15%, kw. IV ? 0%, w 2013r.: kw. I ? 10%, kw. II ? 5%, kw. III ? 10%.

Reasumując całość zawartych w niniejszym piśmie  informacji i wyjaśnień, wnioskuję i apeluję aby Rada Nadzorcza jako organ oraz poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej ocenili w sposób obiektywny i merytoryczny, mając na uwadze wszelkie informacje zawarte w niniejszym piśmie, dobro Spółdzielni oraz zapisy prawne zasadność realizacji punktu 4 porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej z dniu 19.11.2013r.


 

PRZECZYTAJ

 📝 Najnowszy artykuł
10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy różnicy. To amatorka firmy Ipsos ze swoim exit pollem w wieczór wyborczy. Oto kilka spostrzeżeń świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Firma badawcza Ipsos odpowiedzialna za exit poll powinna zapaść się pod ziemię po kompromitującej wpadce stawiającą pod znakiem zapytania zatrudnienie jej

...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


10 Czerwca 2024

Tusk konsumuje i chińska strategia PiS-u

(328) Sławomir Jastrzębowski

W poniedziałek rano znane były oficjalne wyniki: KO -37,06 proc. (21 mandatów) ; PiS – 36,16 proc. (20 mandatów) – niecały 1 punkt procentowy...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty.)


07 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: To jest nieprawdopodobnie silne uderzenie w żołnierskie morale. Chcą z Polski zrobić państwo upadłe

(375) Robert Knap

„Armia w takiej sytuacji zwyczajnie nie istnieje, rozsypuje się. Wierzyć się nie chce, że w III Rzeczypospolitej Polskiej mogło dojść do takiej...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 4 minuty i 47 sekund.)


06 Czerwca 2024

NASZ WYWIAD. Kamiński: Mamy do czynienia z tępą, nadgorliwą działalnością prokuratury. Tusk i Kosiniak-Kamysz kłamią

(496) Robert Knap

„To jest uderzenie w nasze bezpieczeństwo i za to ponoszą odpowiedzialność ci prokuratorzy i politycy, którzy doprowadzili do takiej sytuacji” -...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 3 minuty i 42 sekundy.)


06 Czerwca 2024

Premierze, albo dymisje, albo przyznanie się do kłamstwa. Czy Donald Tusk wiedział o zarzutach dla żołnierzy, gdy robił spektakl na granicy?

(657) Marek Pyza

Donald Tusk jeździ po terenach przygranicznych, ściska się z żołnierzami i strażnikami granicznymi, wygłasza tyrady o państwie stojącym za nimi...
(Czas potrzebny na przeczytanie tego tekstu to około 1 minuta i 46 sekund.)